• Specializovaný portál - elektrárny, stroje a haly."Prodej, inzerce a odborné poradenství."

  .

  .

  Spolehlivost a ochrana osobních údajů.

  Odborné poradenství a individuální přístup.

  Provize a podmínky. Zprostředkování obchodu.

  eMarket

 • 1

Doporučujeme!

Doporučujeme!

Najdete v e-shopech
od 1876 

Doporučujeme!

Najdete v e-shopech
od 1820 

Biomasa, bioplyn

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie jsou takové zdroje, které v lidském časovém měřítku téměř neubývají. Jsou to tedy prakticky téměř lidstvem nevyčerpatelné zdroje energie. Jde o část energetických toků, které se často přirozeně vyskytují v blízkosti zemského povrchu, a zásoby, které se obnovují alespoň tak rychle, jak jsou spotřebovávány. Jde o zdroje, které činnost člověka nevyčerpává. Jmenovitě jde o sluneční záření a z něj odvozené větrnu energii a vodní energii, dále o energii přílivu, geotermalní energii, biomasu a další. V jejich čerpání lze hypoteticky pokračovat další miliardy let - dokud budou probíhat termojaderné přeměny v nitru Slunce či jaderné přeměny v nitru Země. V delším časovém úseku jsou tedy také neobnovitelné, protože  neumožňuje obnovovat energii. Naopak zdroje považované za neobnovitelné, jako je například uhlí, se „obnovují“ v řádu 100 milionů let.

Celosvětově vyprodukované energie ze zdrojů, označovaných jako obnovitelné.  Z toho (13 % celkové spotřeby) pochází z tradiční zákon o zachování enegii biomasi (především pálení dřeva). Vodní energie, poskytující 3 % celkové spotřeby primární energie, byla druhý největší obnovitelný zdroj. Moderní technologie, využívající , větrná energie, geotermální energie,sluneční energie a oceanská energie, dohromady poskytovaly asi 0,8 % z celkové výroby

Velký význam využívání obnovitelných zdrojů energie vyplývá z těchto hledisek:

 • většina těchto zdrojů je ekologicky šetrná, takže jejich využívání příliš nezatěžuje životní prostředí;
 • využívání OZE neklade nároky na dovoz nebo těžbu primárních fosilních energetických zdrojů;
 • při zvyšování intenzity ve využívání OZE nehrozí nebezpečí jejich vyčerpání.

Z tohoto důvodu významnou pozornost výrobě elektřiny z OZE věnuje i EU.

Biomasa, bioplyn

Biomasa je nositelem obnovitelných zdrojů energie vznikajících fotosyntézou. Z hlediska energetického využití jde v podmínkách České republiky většinou o dřevo (či jeho odpad), slámu a jiné zemědělské zbytky a exkrementy užitkových zvířat, či o energeticky využitelný komunální odpad nebo plynné produkty odpadající při provozu čistíren odpadních vod.

Nejčastěji přicházejí v úvahu přímé spalovací procesy vlastní primární biomasy (např. spalování dřeva), nebo spalování produktů mokrých nebo suchých procesů (bioplyn, dřevoplyn).

Z hlediska možné výroby elektřiny z tohoto obnovitelného zdroje se může jednat o:

 • kotle na výrobu páry v kombinaci s parní turbinou (většinou půjde o kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, tedy o teplárny nebo elektrárny s odběrem tepla);
 • zplyňovací zařízení v kombinaci s kotlem nebo kogenerační jednotkou (spalovací motor nebo turbina);
 • kogenerační jednotku (spalovací motor nebo turbina) na využití bioplynu;
 • v posledních letech se využívá spoluspalování biomasy i v klasických kotelních jednotkách v elektrárnách.

čerpáno z Wikipedie a SPVEZ.

Položit otázku
Designed by OkeyWeb