Tepelná elektrárna

Tepelné elektrárny

1)Kondenzační elektrárny uhelné

K„výrobě“ elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo-uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry. Následně je energie expandující páry přeměněna na mechanickou energii v turbíně (expanze = změna objemu). Lopatkám turbíny předá pára svou energii, tím dochází k roztáčení turbíny.

Turbína následně roztáčí trojfázový generátor, z jehož svorek odvádíme elektrickou energii do rozvodné sítě. Tepelné (kondenzační) elektrárny pracují podle takzvaného Clausius-Rankinova cyklu, jako medium je použita voda, která během pracovního cyklu prochází kapalným a plynným skupenstvím.

Teplo získané spalováním uhlí je v kotli předáno vodě, která se ve výparníku VY mění na páru. Parametry páry se dále upravují (zvyšuje se teplota) v přehřívá-ku PP. Přehřátá pára je přivedena do turbíny T, kde dochází k její expanzi a tím vykonává mechanickou práci–roztáčí turbínu. Turbína je mechanicky spojena s trojfázovým generátorem G. Po expanzi v turbíně přichází pára do kondenzátoru KO, kde je páře odebráno teplo a odvedeno do okolí.V kondenzátoru dochází ke kondenzaci páry a v kapalném skupenství přes napájecí čerpadlo NČ je voda přiváděna přes regenerativní ohřívák OV zpět do kotle.V regenerativním ohříváku je zvyšována teplota vody před vstupem do kotle. Tím se celkový koloběh uzavírá.
Celková účinnost tepelných elektráren je mezi 30 a 40%.

ZdrojSluneční tepelné elektrárny Vladimír Wagner (Poslední změna 23.7. 2017).

Zdroj: Ing. M. Bešta Elektrárny část II. (Poslední změna 23.7. 2017).


Pokud se veškeré získané teplo využívá výhradně pro „výrobu“ elektrické energie výrobní zařízení se nazývá elektrárna. Pokud je část získaného tepla kromě „výroby elektrické energie využita i pro jiné účely, například pro dálkové vytápění, pak se takové výrobní zařízení se nazývá teplárna. V teplárnách se pro „výrobu“ el. energie využívá max.kolem 20% získané tepelné energie a zbytek je využit k vytápění, nebo jiným technologickým účelům. Teplárny mají větší účinnost, protože odpadní teplo není vypouštěno do okolí, ale je odváděno k dalšímu využití. Nevýhodou je fakt, že výroba el. energie je závislá na množství spotřebovávaného tepla. Pokud by odběr tepla u dalších spotřebitelů byl nulový, nebylo by možno ani dodávat el. energii, neboť výkon generátoru je závislý na množství páry-procházející turbínou.
 
Hlavní části uhelné elektrárny:

Hlavní technologické okruhy v uhelné elektrárně:

ZdrojSluneční tepelné elektrárny Vladimír Wagner (Poslední změna 23.7. 2017).

Zdroj: Ing. M. Bešta Elektrárny část II. (Poslední změna 23.7. 2017).