MVE

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie jsou takové zdroje, které v lidském časovém měřítku téměř neubývají. Jsou to tedy prakticky téměř lidstvem nevyčerpatelné zdroje energie. Jde o část energetických toků, které se často přirozeně vyskytují v blízkosti zemského povrchu, a zásoby, které se obnovují alespoň tak rychle, jak jsou spotřebovávány. Jde o zdroje, které činnost člověka nevyčerpává. Jmenovitě jde o sluneční záření a z něj odvozené větrnu energii a vodní energii, dále o energii přílivu, geotermalní energii, biomasu a další. V jejich čerpání lze hypoteticky pokračovat další miliardy let - dokud budou probíhat termojaderné přeměny v nitru Slunce či jaderné přeměny v nitru Země. V delším časovém úseku jsou tedy také neobnovitelné, protože  neumožňuje obnovovat energii. Naopak zdroje považované za neobnovitelné, jako je například uhlí, se „obnovují“ v řádu 100 milionů let.

Celosvětově vyprodukované energie ze zdrojů, označovaných jako obnovitelné.  Z toho (13 % celkové spotřeby) pochází z tradiční zákon o zachování enegii biomasi (především pálení dřeva). Vodní energie, poskytující 3 % celkové spotřeby primární energie, byla druhý největší obnovitelný zdroj. Moderní technologie, využívající , větrná energie, geotermální energie,sluneční energie a oceanská energie, dohromady poskytovaly asi 0,8 % z celkové výroby

Velký význam využívání obnovitelných zdrojů energie vyplývá z těchto hledisek:

Z tohoto důvodu významnou pozornost výrobě elektřiny z OZE věnuje i EU.

MVE / malé vodní elektrárny

Česká republika se rozkládá na evropském rozvodí tří moří. Velké řeky u nás většinou pramení a proto značná část vodní energie je na našem území rozptýlena v ještě malých tocích. Z toho plyne, že poměrně značná část zbývajícího technicky využitelného hydroenergetického potenciálu je na našem území získatelná převážně na zdrojích s výkonem menším než 10 MW – tedy v malých vodních elektrárnách.

Nevyužitý potenciál je odhadován ve výši 342 GWh/rok, což při průměrném využití instalovaného výkonu odpovídá možnostem výstavby nových a rekonstrukcemi starších vodních elektráren o celkovém výkonu cca 100 MW. Předpokládá se, že tento výkon bude realizován pouze v MVE.